Dokumentumok

Iskolai Lemorzsolódás

Szervezeti és Működési Szabályzat 2019

A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, a külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Pedagógiai Program 2020

A szülő gyermekének kulturált, esztétikus, megfelelően felszerelt közoktatási intézményt, a gyermekeket szerető, a gyermekekkel együtt érző és gondolkodó pedagógusszemélyiségeket kíván. Ezért intézményünk olyan pedagógiai program alapján kíván dolgozni a jövőben, amely biztosítja ezt az itt tanuló gyermekeknek és szüleiknek.

Házirend 2020

docs_ogo

A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását,valamint a tanulók iskolai közösségi életének megszervezését.Az általános emberi együttélés szabályait be kell tartani. Tisztelni kell a tanulók, szüleik és tanáraik emberi méltóságát.

Gyakornoki szabályzat

A szabályzat hatálya a köznevelési intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban lévő, illetve foglalkoztatási jogviszonyt létesíteni kívánó személyekre terjed ki. A szabályzat célja, hogy meghatározza a hivatkozott kormányrendeletben az intézmény hatáskörébe sorolt helyi szabályokat.